Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Kiến thức kế toán >> Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm hoàn thành. Đây là hình thức trả lương được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế tạo sản phẩm.
Tiền lương mà người lao động nhận được tính theo công thức:

TLsp = ĐG x Qtt

Trong đó:
TLsp: Tiền lương sản phẩm
ĐG: Đơn giá sản phẩm
Qtt: Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành

Các chế độ trả lương sản phẩm:
Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân:
Là chế độ trả lương theo sản phẩm áp dụng với từng công nhân trong đó có số tiền lương tỷ lệ thuận với số sản phẩm được kiểm tra và nghiệm thu.
Tiền lương trong kỳ mà một công nhân được hưởng tính theo công thức:

TL = ĐG x Qtt

Trong đó:
TL: Tiền lương thực tế người công nhân nhận được
ĐG: Đơn giá tiền lương
Qtt: Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành

Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể:
Là chế độ trả lương trong đó tiền lương được trả cho một nhóm người lao động, cho khối lượng công việc mà họ đã thực hiện và sau đó tiền lương của từng người được phân chia theo một phương pháp nhất định.
Tiền lương của mỗi người nhận được phụ thuộc vào mức lương cấp bậc, thời gian làm việc, mức lao động, nhóm và khối lượng công việc hoàn thành.
Tiền lương thực tế cả nhóm được tính theo công thức:

TL = ĐG x Qtt

Trong đó:
ĐG = Lcb/Qo
Lcb: Tiền lương cấp bậc của mỗi công nhân
Qo: Mức sản lượng của cả tổ

Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp:
Chế độ này được áp dụng để trả lương cho những người làm công việc phục vụ hay phụ trợ mà công việc của họ có ảnh hưởng nhiều đến kết quả lao động của công nhân chính hưởng lương theo sản phẩm.
Đơn giá tiền lương được tính theo công thức:

ĐG= Lcb/(M x Qo)

Trong đó:
M: Mức phục vụ của công nhân phục vụ
Qo: Mức sản lượng của công nhân chính

Tiền lương của mỗi công nhân nhận được là:

TL= ĐG x Qtt

Có thể tính TL dựa vào năng suất lao động của công nhân chính:

TL = ĐG x (Lcb/M) x (Qtt/Qo) = ĐG x (Lcb/M) x In

Trong đó: In là chỉ số hoàn thành năng suất lao động của công nhân chính

Chế độ trả lương khoán:
Chế độ trả lương khoán áp dụng cho những công việc nếu giao từng chi tiết bộ phận sẽ không có lợi, mà phải giao toàn bộ khối lượng cho công nhân (nhóm công nhân) hoàn thành trong một thời gian nhất định. Chế độ này áp dụng cho cả cá nhân và tập thể.
Tiền lương khoán được tính như sau:

TL = ĐGk x Qtt

Trong đó:
ĐGk: là đơn giá khoán cho một sản phẩm hay công việc
Qtt: số lượng sản phẩm được hoàn thành
TL: Tiền lương thực tế công nhân nhận được

Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng:
Là sự kết hợp trả lương theo sản phẩm và phần tiền thưởng. Phần tiền lương tính theo đơn giá cố định và số lượng sản phẩm đã hoàn thành, còn phần tiền thưởng sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về mặt số lượng công việc để tính.
Tiền lương sản phẩm có thưởng được tính theo công thức:

TLth = TL + TL(l x h)/100

Trong đó:
TLth: Tiền lương sản phẩm có thưởng
TL: Tiền lương trả theo sản phẩm và đơn giá cố định
m: tỷ lệ % thưởng (tính theo TLSP với đơn giá cố định)
h: % hoàn thành vượt mức sản lượng được tính thưởng

Chế độ trả lương sản phẩm luỹ tiến:
Chế độ này áp dụng hai loại đơn giá để trả cho những sản phẩm thực tế đã hoàn thành và đơn giá luỹ tiến dùng để tính trả cho những sản phẩm vượt mức khởi
Tiền lương sản phẩm luỹ tiến được tính theo công thức:

TLlt = ĐG x Qtt + ĐG x k (Qtt – Qo)

Trong đó:
TLlt: tổng tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến
Qo: sản lượng mức khởi điểm
Qtt: sản lượng thực tế hoàn thành
k: tỷ lệ tăng thêm để có được sản phẩm luỹ tiến

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake