Saturday , July 24 2021
Tin hot
Home >> Kiến thức kế toán >> Giá vốn và giá thành khác nhau như thế nào?

Giá vốn và giá thành khác nhau như thế nào?

Trong kế toán, giá thành chính là giá nhập kho của thành phẩm, bán thành phẩm được DN sản xuất, giá thành chỉ có ở các doanh nghiệp sản xuất. Giá thành có nguồn gốc từ số liệu tập hợp chi phí phát sinh của TK chi phí 621, 622 và 627 trong kỳ và được kết chuyển vào TK 154. Giá thành trong kỳ chính là phát sinh Nợ TK 155 và phát sinh Có TK 154. Trong một kỳ, một mặt hàng có thể có nhiều giá thành khác nhau (do sản xuất từ nhiều mẻ, ứng với nhiều đối tượng tập hợp chi phí khác nhau).

Trong lúc đó giá vốn hay còn gọi là “giá vốn hàng bán” chính là giá xuất kho được tính toán theo PP tính giá xuất kho (chẳng hạn là bình quân), thông thường khi bán hàng giá vốn chính là Phát sinh Nợ TK 632. Nếu là tính giá xuất kho theo PP bình quân gia quyền thì một mặt hàng trong một kho chỉ có một giá xuất kho.

Giá vốn và giá thành thông thường là khác nhau, sự chênh lệch giữa giá vốn và giá thành chính là do bình quân với lượng tồn đầu và các lần nhập kho với giá khác nhau.

Phòng tư vấn Công ty Omega

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake