Saturday , July 24 2021
Tin hot
Home >> Kiến thức cần biết >> Đôi nét về kế toán quản trị

Đôi nét về kế toán quản trị

Kế toán quản trị là hoạt động quan trọng của Doanh nghiệp nhằm nắm bắt các thực trạng, hiện trạng tài chính của doanh nghiệp, nhằm phục vụ công tác quản trị nội bộ và các quyết định quản trị. Thông tin mà kế toán quản trị đem lại vô cùng quan trọng trong quá trình vận hành, kiểm soát, đánh giá đưa ra các quyết định cho doanh nghiệp đó, vai trò, trách nhiệm của kế toán quản trị bao hàm cả luôn quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh. Các thông tin đó bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

Những thông tin mà kế toán quản trị mang lại mang bản chất quản lý, chính vì vậy người làm kế toán quản trị thường phải nắm bắt được nhiều chức năng như marketing, tài chính,…quản trị như thế nào để có được sự hòa quyện chặt chẽ nhằm gia tăng giá trị của tổ chức.

Nội dung công việc của kế toán quản trị

Hạch toán chi phí: xác định chi phí phục vụ trong nội bộ, thông tin các chi phí này được sử dụng linh hoạt hơn thông thường.

Kiểm soát và lập kế hoạch: các quy trình lập kế hoạch, đánh giá với các mục tiêu chiến lược được kết hợp một cách nhẹ nhàng.

Đánh giá hiệu quả: dựa vào các dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu quả phi tài chính

Sự khác biệt giữa Kế toán quản tri và kế toán tài chính

Kế toán quản trị phục vụ chủ yếu cho nội bộ công ty, trong khi đó kế toán tài chính lại hướng đến các đối tượng bên ngoài: cổ đông, thuế, đối tác…

Kế toán quản trị chú trọng tương lai, còn kế toán tài chính đi sâu vào quá khứ.

Kế toán quản trị chú trọng đến sự kịp thời, mang tính tương đối, có nhiều ước tính, kế toán tài chính lại nhấn mạnh tính chính xác

GAAP – là thuật ngữ kế toán bao gồm các nguyên tắc, quy tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận – kế toán quản trị không cần phải tuân thủ theo, trong khi kế toán tài chính thì bắt buộc.

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake