Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Tin tức >> Tài chính kế toán >> Bổ sung thông tin về lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí cung cấp thông tin DN

Bổ sung thông tin về lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí cung cấp thông tin DN

Ngày 09/8/2013, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC, sửa đổi bổ sung thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thuế, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doạnh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Theo đó, Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 176/2012/TT-BTC như sau:
Đối tượng nộp phí, lệ phí bao gồm
– Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.
– Tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
– 300.000/đồng/lần

Cơ quan thu phí, lệ phí
– Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là cơ quan thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là đơn vị thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện

Quản lý, sử dụng phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
– Trường hợp Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và thu phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 90% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho công tác công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thu phí.
– Phần còn lại 10%, cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
– Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tiếp nhận yêu cầu và thu phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh được trích 30% số phí thu được.
– Phần còn lại 70%, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển về Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.
– Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được trích 60% số tiền phí thu được để trang trải cho công tác công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp vào ngân sách nhà nước 10% số tiền phí thu được.

Thông tư 106/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2013

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake