Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Kiến thức kế toán >> Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính được dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được lập theo chuẩn mực kế toán quy định

Nếu đơn vị kế toán thuộc dạng hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bao gồm:

1. Bảng cân đối tài khoản ( Bảng cân đối số phát sinh): phản ánh đối với kỳ nào đó theo từng tài khoản: số dư đầu kỳ, phát sinh và số dư cuối kỳ. Từ đó, ta đánh giá được sự hoạt động của cty ở mọi lĩnh vực hoạt động
2. Báo cáo thu, chi: báo cáo tình hình thu chi từng kỳ của doanh nghiệp, phản ánh
3. Bản thuyết minh báo cáo tài chính: nhằm giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
4. Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật.

Còn nếu đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bao gồm
1. Bảng cân đối kế toán: là bảng tổng hợp số dư đầu và cuối của 1 kỳ kế toán của các tài khoản: tài sản: tài sản ngắn hạn, dài hạn và nguồn vốn: vốn phải trả và vốn chủ sở hữu. Có 2 dạng bảng cân đối kế toán:

  • Bảng cân đối dọc: dễ dàng so sánh số liệu đầu kỳ và cuối kỳ nhưng khó khăn trong việc mở tài khoản mới
  • Bảng cân đối ngang: thấy được rõ mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, nhưng việc so sánh biến động của từng tài khoản cấp 1 lại khó khăn

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (bảng báo cáo lãi lỗ): chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán, phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng dự báo để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (báo cáo dòng tiền mặt): là báo cáo tài chính chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính).
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake